Background

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia indywidualne

MetLife na Życie:

Szeroki zakres ochrony dla Ubezpieczonego, w ramach ubezpieczenia podstawowego:

 • niska składka i wysoka suma ubezpieczenia
 • indywidualnie dobrany poziom  ochrony
 • możliwość  zabezpieczenia  spłaty zobowiązań finansowych m.in. kredytu hipotecznego
 • ochrona z 10% zniżką dla osoby, z którą dzielisz życie, w ramach wszystkich umowach dodatkowych
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy wypadkowo-zdrowotne:
 • Dopasowana Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia oraz malejącą wysokością składki, w celu zapewnienia środków na spłatę kredytu hipotecznego.
 • Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie, dzięki któremu jest możliwe zwiększenie łącznej sumy ubezpieczenia na życie.
 • Ochrona bez Zmian to umowa, która umożliwia przejęcie obowiązku opłacania składek przez MetLife na okres 2 lat w przypadku poważnego zachorowania.
 • Podwojona Ochrona to wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek NW oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek NW komunikacyjnego.
 • Diagnoza Nowotworu to umowa z wypłatą świadczenia zaraz po uzyskaniu diagnozy zarówno w przypadku nowotworu złośliwego, jak i nowotworów przedinwazyjnych. Dodatkowo konsultacja diagnozy i przyjętej metody leczenia w ramach Drugiej Opinii Medycznej, wydawanej przez lekarzy z renomowanych ośrodków współpracujących z WorldCare w USA.
 • Ochrona bez Barier umożliwia wypłatę świadczenia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnego życia wskutek choroby lub wypadku.
 • Konsultacja Medyczna to możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów z ośrodków współpracujących z WorldCare w USA, w przypadku wystąpienia groźnych chorób.
 • Bezpieczne Dziecko Premium to kompleksowa ochrona dziecka, obejmująca następstwa NW oraz choroby, a także podwojone świadczenie w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Dodatkowo kompleksowa pomoc dla dziecka w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, w tym konsultacje medyczne, badania, rehabilitacja, pomoc w nauce.
 • Ochrona na Wszelki Wypadek to wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa w zależności od stwierdzonego trwałego uszkodzenia ciała oraz dodatkowo przez 10 lat miesięczne świadczenie w przypadku min. 50% trwałego inwalidztwa wskutek NW. Dodatkowo wsparcie finansowe do kwoty 5000 zł w ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, w tym organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego.

MetLife MultiOchrona

Wsparcie dla Ubezpieczonego i jego bliskich w razie nieszczęśliwego wypadku:

 • kompleksowa ochrona NW – jedna z najszerszych na rynku, od świadczeń z tytułu: śmierci NW, trwałego inwalidztwa NW, złamania i oparzenia NW, po pobyt w szpitalu wskutek NW oraz Pakiet Assistance MultiOchrona
 • wypłata świadczenia już od 1% w przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa wskutek NW
 • ochrona dla Dzieci samotnie wychowywanych przez Ubezpieczonego, w ramach Pakietu Indywidualnego, bez dodatkowej składki
 • możliwość wyboru Pakietu Rodzinnego – ochrona dla Małżonka lub Partnera oraz Dzieci
 • coroczny wzrost sum ubezpieczenia z tytułu NW w umowie podstawowej, o 10% sumy początkowej
 • wypłata świadczenia z tytułu trwałego inwalidztwa wskutek NW
 • dzienne świadczenie szpitalne

MetLife Projekt Jutro

Bezterminowa ochrona życia Ubezpieczonego, opłacana poprzez potrącanie jednostek UFK z rachunku podstawowego:

 • wsparcie finansowe dla bliskich w postaci świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego, wypłacanego wskazanym osobom z pominięciem procedury spadkowej, nie podlegającego podatkowi od spadków i darowizn oraz zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym
 • zabezpieczenie kontynuacji udzielanej ochrony poprzez przejęcie przez Towarzystwo obowiązku opłacania składek, maksymalnie do 15. roku trwania umowy w przypadku niezdolności Ubezpieczającego do jakiejkolwiek pracy lub do samodzielnej egzystencji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
 • premia inwestycyjna za kontynuację opłacania składek
 • swobodne gromadzenie i inwestowanie kapitału na rachunku dodatkowym, bez ponoszenia opłaty za jego prowadzenie
 • kontrola rachunku podstawowego i dodatkowego oraz dokonywanie bezpłatnych zmian poprzez portal internetowy e-klient
 • rekomendowany okres opłacania składek wynoszący minimum 15 lat

Bezpieczne Dziecko

Pakiet ochronny dla Dziecka, zapewniający finansowe wsparcie na wypadek:

 • trwałego inwalidztwa NW
 • groźnej choroby objętej ochroną ubezpieczeniową
 • pobytu w szpitalu lub operacji wskutek NW lub choroby
 • złamania lub oparzenia wskutek NW

Podwójna suma ubezpieczenia w razie trwałego inwalidztwa wskutek NW lub złamania, bądź oparzenia wskutek NW Dziecka, jeżeli zdarzenie ma miejsce w okresie 1 lipca – 31 sierpnia.

MetLife Gwarantowana Ochrona

Niezależnie od tego, jak potoczy się Twoje życie, będziesz pod ochroną – Ty i Twoja rodzina. To Ty decydujesz o wysokości i zakresie ochrony, a także o kwocie, jaką otrzymasz na koniec umowy. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa MetLife Gwarantowana Ochrona, to rozwiązanie, które gwarantuje finansowe bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych.

Platynowa Ochrona

Platynowa Ochrona to ubezpieczenie dla osób, które potrzebują zabezpieczenia zobowiązań finansowych o charakterze średnio i długoterminowym, takich jak: kredyty, spłaty hipotek czy wierzytelności i jednocześnie chcą zabezpieczyć najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

WARTA Dla Ciebie i Rodziny

Ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-67 lat, które potrzebują zabezpieczenia finansowego dla siebie oraz swoich najbliższych. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia lub ukończenia 67 roku życia, proponujemy ofertę indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego i według obowiązujących Szczególnych Warunków Ubezpieczenia.

ProDomus

Ubezpieczenie ProDomus jest kierowane dla kredytobiorców hipotecznych jak i gotówkowych. Produkt zapewnia kapitał osobom bliskim kredytobiorcy, w razie jego zgonu.

Emerytura bez obaw

 • Ubezpieczenie na życie
 • Długoterminowy plan oszczędzania na emeryturę
 • To ubezpieczenie oszczędnościowe pozwoli Ci zgromadzić kapitał, by na przyszłej emeryturze móc utrzymać standard życia na obecnym poziomie i po latach pracy wciąż realizować swoje marzenia.

Dzięki systematycznym wpłatom na ubezpieczenie oszczędnościowe możesz zgromadzić kapitał, by na emeryturze wciąż być aktywnym i w pełni wykorzystać wolny czas na realizację założonych planów i pasji.

Start w życie

 • Ubezpieczenie na życie dziecka
 • Długoterminowy plan oszczędzania na przyszłość dziecka.
 • Jest to gwarancja, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko otrzyma wsparcie finansowe.

Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie – potrzeb z pewnością nie zabraknie. Z ubezpieczeniem oszczędnościowym Prudential możesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie mogło zrealizować swoje plany w przyszłości.

Komfort Życia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA  to ubezpieczenie na życie, które jest doskonałym rozwiązaniem, w sytuacji gdy np. posiadasz kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe. Dzięki ubezpieczeniu możesz mieć pewność, że gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięte kredyty lub pożyczki oraz utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

Ubezpieczenia grupowe

Pakiet Medycyna Bez Granic – Best Doctors

Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu chorobowego.

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje najcięższe stany chorobowe
 • 3 obszary opieki: Druga Opinia Medyczna, Opieka Medyczna na granicą, Opieka Ambulatoryjna w Polsce
 • Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba, która nie ukończyła 65 roku życia (w przypadku obejmowania ochroną osoby, która nie ukończyła 18 roku życia,

Pakiet Moje Dziecko

Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie.

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie.
 • W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.
 • Do ubezpieczenia przystępuje rodzic/opiekun prawny dziecka (który jest Ubezpieczonym), który ma ukończony 18. rok życia oraz nie ukończony 69. rok życia
 • Ubezpieczony jak również jego dzieci nie podlegają ocenie medycznej.
 • Ochrona ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego trwa do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 69. rok życia
 • Ochrona ubezpieczeniowa względem danego dziecka trwa do ostatniego dnia roku polisy, w którym dziecko ukończyło 18. rok życia.
 • Ubezpieczeniem obejmowane są wszystkie dzieci Ubezpieczonego które nie ukończyły 18 roku życia (w przypadku pobytu dziecka w szpitalu minimalny wiek dziecka = ukończony 1 rok życia)
 • Przystępując do ubezpieczenia Ubezpieczony wypełnia deklarację, w której wpisuje swoje dane natomiast dane dzieci (imię i nazwisko) może podać opcjonalnie.
 • Należy pamiętać, że ubezpieczenie zawiera pewne ograniczenia. Szczegółowe informacje dotyczące wyłączeń odpowiedzialności znajdują się w Wyciągu z OWU dla Pakietu Moje Dziecko

Pakiet Ochrona z Plusem

Ubezpieczenie w ramach Grupy Nieformalnej AXA to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który
zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych i Tobie całej Twojej Rodzinie.

 • Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na całym świecie.
 • Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 rok i nie ukończyła 55 roku życia
 • Ochrona w ramach wszystkich zdarzeń świadczona jest do rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 69 roku życia
 • Przed przystąpieniem do ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, które ma wpływ na decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia.
 • Przed przystąpienie do ubezpieczenia konieczne jest wypełnienie oświadczenia o wykonywanym zawodzie.

WARTA Ekstrabiznes Plus

Elastyczna oferta, która jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb Klienta. Polisę można dostosować do specyfiki każdej branży i wynikających z niej zagrożeń. Podstawową ochroną objęte jest życie pracownika. W zależności od potrzeb i oczekiwań można zapewnić szeroką ochronę w zakresie choroby lub wypadku a także zadbać o bezpieczeństwo finansowe rodzin pracowników.

Pramerica dla Firmy

Pakiet „PRAMERICA DLA FIRMY” to propozycja ubezpieczenia grupowego przygotowana z myślą o właścicielach i pracownikach małych firm, w tym również firm rodzinnych. W ramach umowy istnieje możliwość wyboru pakietu VIP charakteryzującego się wysokimi sumami ubezpieczenia, skierowanego do właścicieli i wspólników firmy oraz ich małżonków oraz dzieci od 16 roku życia ale również dla kluczowego pracownika.

Pramerica dla Firmy II

Pakiet „PRAMERICA DLA FIRMY II”jest produktem ubezpieczeniowym skierowanym dla właścicieli i pracowników małych firm oraz ich małżonków, partnerów życiowych oraz dzieci. Ubezpieczenie to jest zabezpieczeniem finansowym pracownika i jego rodziny w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych a dodatkowo pracodawca może być zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.

Pramerica Życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie to propozycja dla średnich i dużych firm, która kompleksowo zabezpiecza finansowo pracowników oraz ich rodziny w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń takich jak wypadki, operacje, czy choroby.

Grupa zamknięta OPEN LIFE

 •  Brak konieczności badań medycznych przed przystąpieniem do ubezpieczenia
 •  Gwarantowany indywidualny wybór wariantu ubezpieczenia przez każdego z pracowników
 • Możliwość zniesienia lub zredukowania konieczności wypłacenia odprawy pośmiertnej przez pracodawcę,
 • Możliwość korzystania z jednego z wariantów ubezpieczenia oraz zabezpieczenia siebie i rodziny na wypadek zdarzeń losowych

Grupa otwarta OPEN LIFE

 • Brak konieczności badań medycznych przed przystąpieniem do ubezpieczenia, weryfikacja odbywa się na podstawie krótkiego oświadczenia o stanie zdrowia
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej życia i zdrowia
 • Gwarantowany indywidualny wybór spośród 9 dostępnych wariantów ubezpieczenia
NASI PARTNERZY